Govern proposa canvis en la llei del sòl perquè pugui rebre terreny gratuit

El Govern ja té redactat un avantprojecte de modificació de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme, que ara haurà de ser treballat amb els cònsols

El Govern ja té redactat un avantprojecte de modificació de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme, que ara haurà de ser treballat amb els cònsols. L’esborrany preveu que l’executiu pugui percebre directament dels particulars el sòl necessari per realitzar infraestructures (com són els trams de vials que s’han d’incorporar a la xarxa de carreteres generals) i iniciatives d’interès general, així com permetre que pugui desenvolupar plans especials quan vulgui impulsar un projecte d’interès general. Així, si fins avui eren els comuns els que havien d’emprendre les accions adreçades a obtenir terreny de cessió per a equipaments (com pot ser una escola) i després entregar-lo al Govern, amb els canvis recollits en el document es dota l’executiu de la possibilitat de dur a terme aquestes mesures directament.

Aquestes modificacions van encaminades, doncs, a garantir la cessió al Govern de terreny sense cap cost (fins ara la gratuïtat no estava recollida) i a agilitzar els processos. En aquest sentit, el text assenyala que es pot obtenir sòl per a projectes d’interès nacional a través de la cessió gratuïta, de sòl de titularitat pública o de l’expropiació. En els dos primers supòsits, s’indica que la cessió s’efectuarà sense cap cost a excepció que el terreny provingui d’un bé patrimonial adquirit per un comú, un quart o una parapública. En aquest cas, el Govern haurà d’abonar el preu de mercat.

A més, en l’esborrany es recull que els plans especials (quan l’actuació urbanística és promoguda pel sector públic ja que els propietaris no tenen l’interès de construir) també tenen per objecte el desenvolupament d’iniciatives d’interès nacional promogudes pel Govern. Davant d’aquest fet s’incorpora la possibilitat que l’executiu pugui redactar un pla especial (abans reservat exclusivament als comuns) sense la necessitat d’assabentar prèviament els propietaris del projecte (un aspecte que les corporacions sí que han de complir). En la modificació també es defineix el procés de redacció i aprovació dels plans especials. En aquest cas s’indica que després que un comú o l’executiu tinguin enllestit el projecte de pla especial l’han de posar en coneixement recíproc i dels propietaris perquè cadascú hi pugui fer les observacions que cregui oportunes en el termini d’un mes. En acabar aquest període s’exposarà a informació pública durant vint dies. A més, s’amplia d’un a dos mesos el termini en què els ministeris amb competències en la matèria hauran d’emetre un informe i també la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) haurà de fer un estudi favorable. A la fi de l’exposició pública, i en un termini de tres mesos, el Comú o el Govern analitzaran les al·legacions i dictaran el decret d’aprovació. Segons s’assenyala en el text, els recursos contra els plans especials que desenvolupin iniciatives d’interès nacional no tenen efectes suspensius.

En el cas dels plans parcials (quan l’actuació urbanística és promoguda per privats), la modificació preveu que aquests cedeixin directament al Govern els terrenys per a vials que s’hagin d’incorporar a la xarxa de carreteres generals i per als projectes d’interès nacional. 

Altres canvis recollits en la llei són que els plans d’urbanisme han de justificar el percentatge de cessió obligatòria gratuïta a través d’un estudi de les necessitats d’equipaments de la parròquia i permetre compensar la cessió per sobre del 15% en una altra unitat d’actuació. 

Previsió de definir els equipaments sensibles

Tot i que l’avantprojecte de modificació de la llei del sòl no ho preveu, la intenció és que els comuns i el Govern comencin a treballar en la definició dels equipaments sensibles, com poden ser un forn incinerador o un heliport. Això hauria d’estar inclòs en el redactat, tal com es va acordar en l’acord institucional sobre competències i transferències signat el 2014 entre els cònsols i el cap de Govern. De fet, un dels punts d’aquest document era facilitar a l’executiu l’obtenció de sòl gratuït per poder impulsar projectes d’interès nacional.

 

Font:

Bon Dia